نام و نام خانوادگی : دکتر ابوطالب سیمیاری 
سمت : رئیس مرکز
 مدرک تحصیلی : متخصص بیماریهای داخلی ،دارای بورد تخصصی
رشته تحصیلی : داخلی
a.simiari @qums.ac.ir : پست الکترونیک 
شماره تماس داخلی و مستقیم : 02833236378-داخلی 205و226 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر
زمان ملاقات : با هماهنگی دفتر 
     


 
 
نام و نام خانوادگی :علیرضا سلطان رحمتی  
سمت : مدیرمرکز
 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت
رشته تحصیلی : مدیریت بیمارستانی
  arsrahmati @qums.ac.ir : پست الکترونیک 
شماره تماس داخلی و مستقیم :02833236378      داخلی 205و226 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر
زمان ملاقات : باهماهنگی دفتر    
   


 

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0